Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 29/08/2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện Chương trình Xây dựng mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

- Tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ theo yêu cầu tại Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Quảng Vinh (Sau đây gọi tắt là Chương trình 677).

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các cơ quan, đơn vị, của tổ chức Hội Khuyến học các cấp và hội viên cần triển khai thực hiện theo Chương trình 677; Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

- Tập trung nâng cao chất lượng mô hình công dân học tập thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường năng lực kỹ thuật số cho người lao động, hình thành những “Công dân số” đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- Triển khai thực hiện Chương trình 677 đồng thời với việc thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và xây dựng các mô hình học tập khác.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy việc học tập suốt đời để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu đến năm 2025

- 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học xã, cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình được học tập, quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”;

- 65% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 75% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”;

- 75% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 65% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

b) Phấn đấu đến năm 2030

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học xã và cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”;

- 70% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 85% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”;

- 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình.

2. Hướng dẫn thực hiện Chương trình “ Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Bộ tiêu chí khung và những bộ tiêu chí có chỉ số đo khác nhau cho các nhóm đối tượng là nông dân, công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân, cán bộ quản lý do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành phù hợp với điều kiện của xã. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Chương trình, về bộ tiêu chí Công dân học tập đến các tổ chức, cá nhân, các cấp Hội Khuyến học và hội viên.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình Công dân học tập

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của học tập suốt đời, giúp mọi người hiểu rõ giá trị của những phẩm chất, năng lực cốt lõi trong bộ tiêu chí đánh giá Công dân học tập, qua đó hình thành phong trào học tập, tự học tập nâng cao năng lực bản thân, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống;

- Tổ chức tuyên truyền thông qua trang tin điện tử của xã, trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn;

- Ngoài việc tổ chức tuyên truyền thường xuyên, chú ý tổ chức tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng của địa phương, các buổi họp thôn…;

- Phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình Công dân học tập trong phạm vi toàn xã.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình Công dân học tập theo nhiệm vụ của Chương trình 677

- Ứng dụng phần mềm (của Chính phủ) nhằm số hóa và triển khai thực hiện trên nền tảng công nghệ số việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo... việc thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình Công dân học tập;

- Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của UBND xã tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, nhằm tạo sự chuyển biến về chất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên phạm vi toàn xã.

5. Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình Công dân học tập

- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận danh hiệu Công dân học tập; hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận các danh hiệu; tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu;

- Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận mô hình Công dân học tập theo các tiêu chí và quy trình đã ban hành.

6. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình Công dân học tập góp phần xây dựng xã hội học tập.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện bao gồm: Ngân sách Nhà nước theo phân cấp của luật ngân sách Nhà nước và luật đầu tư công, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm Hội Khuyến học xã, các cơ quan đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động của Hội, của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học xã

- Chủ trì, phối hợp với các Chi hội khuyến học thôn và các ban, ngành đoàn thể xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội có liên quan, UBND xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

- Ban hành hướng dẫn đánh giá xếp loại công nhận danh hiệu “Công dân học tập” để triển khai trên toàn xã;

- Hướng dẫn Chi hội khuyến học các thôn, đơn vị, tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Chương trình;

- Chỉ đạo Chi hội khuyến học thôn tổ chức đánh giá và lập danh sách những cá nhân đạt tiêu chí “Công dân học tập”;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình của các Chi hội, cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo UBND xã, Hội khuyến học huyện.

2. Các trường học trên địa bàn

Căn cứ Kế hoạch của UBND xã, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

3. Các thôn trên địa bàn xã

- Phối hợp với Chi hội khuyến học thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình của thôn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Bộ phận Văn hoá – Thông tin xã

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 387 cho phù hợp với thực tế tại địa bàn xã. Phối hợp với Hội khuyến học xã, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Hội Khuyến học xã tuyên truyền về mô hình Công dân học tập.

5. Đài truyền thanh xã

Xây dựng các tin, bài, mục, chuyên mục về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời, xây dựng mô hình Công dân học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

6. Bộ phận Tài chính – Ngân sách xã

Tham mưu bố trí kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

 

 

7. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể xã

- Lồng ghép việc thực hiện Chương trình với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án khác liên quan (xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa);

- Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình Công dân học tập trong tỉnh, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác;

- Phối hợp với Hội khuyến học xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học tập thường xuyên, học suốt đời để đạt danh hiệu Công dân học tập.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã để thực hiện Quyết định số 677/QĐ- TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn xã Quảng Vinh. Kính đề nghị Hội Khuyến học xã, các ban, ngành đoàn thể có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ theo yêu cầu./.

Nguyễn Văn Trường - CC. Văn hoá - Xã hội
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.112.010
Truy cập hiện tại 1.002