Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 29/08/2022

Thực hiện Công văn số 1995/UBND-GD ngày 19 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”. UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 – 2030 các cấp trên địa bàn xã.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Mục tiêu đến năm 2025:

- 100% cán bộ và hội viên của Hội Khuyến học xã được học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2025.

- 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”;

- 80% dòng họ đăng ký được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”;

- 80% thôn được công nhận “Cộng đồng học tập”;

- 100% cơ quan, đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

- Xã được đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã từ loại khá trở lên;

- 50% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 70% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- Chủ tịch Hội khuyến học xã tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng; 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

b. Mục tiêu đến năm 2030:

- 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học xã được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới.

- 90% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”;

- 90% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”;

- 90% thôn được công nhận “Cộng đồng học tập”;

- 100% cơ quan, đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

-  Xã đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã từ loại khá trở lên;

- 95% cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” từ loại khá trở lên;

- 65% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- 70% cán bộ làm công tác khuyến học xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

- Triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới.

- Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

- Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; sơ kết, tổng kết các mô hình học tập.

2. Lộ trình triển khai kế hoạch:

 Chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026-2030.

3. Kế hoạch chi tiết giai đoạn 1 (2021-2025):

-  Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

-  Triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới.

-  Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

- Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; sơ kết, tổng kết các mô hình học tập.

4. Kế hoạch giai đoạn 2 (2026-2030):

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 387 theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao.

2. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí các mô hình học tập phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

3. Quý II/2030: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 387.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình 387 từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học xã

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội khuyến học triển khai tổ chức thực hiện Chương trình tại thôn mình;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai các mô hình học tập; tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động và hiệu quả triển khai Chương trình của các Chi hội khuyến học; tổng hợp, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

2. Bộ phận Văn hoá – Thông tin

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 387 cho phù hợp với thực tế tại địa bàn xã. Phối hợp với Hội khuyến học xã, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình 387 trên địa bàn.

- Phối hợp với Hội Khuyến học xã tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đánh giá việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình, cộng đồng và việc xây dựng xã hội học tập gắn với Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phối hợp triển khai, đánh giá các mô hình học tập gắn kết với việc xây dựng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, cơ quan, đơn vị văn hoá.

- Tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các tin, bài phản ánh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử xã.

3. Các trường học trên địa bàn

Phối hợp với Hội Khuyến học xã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, mô hình đơn vị học tập cho đơn vị mình.

4. Các thôn trên địa bàn xã

- Phối hợp với Chi hội khuyến học thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình của thôn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển chi hội khuyến học.

5. Bộ phận Tài chính – Ngân sách xã

Tham mưu bố trí ngân sách cho UBND xã theo phân cấp ngân sách hiện hành.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã -  Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài; lồng ghép các tiêu chí xây dựng các mô hình học tập vào tiêu chí công nhận “Nông thôn mới nâng cao”, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

- Phối hợp với Hội khuyến học xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình học tập, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên được học thường xuyên, học suốt đời, tích cực tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã về thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030. UBND xẫ Quảng Vinh yêu cầu các ban ngành, đoàn thể có liên quan;Hội Khuyến học xã; Thôn trưởng 13 thôn; Thủ trưởng các cơ quan; đơn vị; Trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nguyễn Văn Trường - CC. Văn hoá - Xã hội
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.112.032
Truy cập hiện tại 1.007