Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2022
Ngày cập nhật 08/05/2022
Tháng 5/2022 nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành, trong đó, một số chính sách nổi bật như: tăng mức vay cho học sinh, sinh viên lên thành 4 triệu đồng/tháng; Được đăng ký xe máy tại công an xã, đăng ký oto tại công an huyện; Có thể nộp phạt nguội tại công an nơi cư trú; Giới hạn thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa còn 4.5 năm;Quân nhân xuất ngũ được trợ cấp hàng tháng lên đến 2.4 triệu đồng…
Ngân hàng chính sách xã hội triển khai các gói hỗ trợ (ảnh minh họa)
Ngân hàng chính sách xã hội triển khai các gói hỗ trợ (ảnh minh họa)
 
 

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 22/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

BH: 25/03/2022

HL: 10/05/2022

 

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 1303/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 13/04/2022

HL: 01/05/2022

 

2

 

Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

BH: 18/03/2022

HL: 01/05/2022

 

3

 

Quyết định 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

BH: 25/03/2022

HL: 10/05/2022

 

4

 

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

BH: 23/03/2022

HL: 19/05/2022

 

THÔNG TƯ

1

Thông tư 11/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

BH: 28/10/2021

HL: 01/05/2022

 

2

 

Thông tư 12/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

BH: 29/10/2021

HL: 01/05/2022

 

3

 

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

BH: 29/12/2021

HL: 01/05/2022

 

4

 

Thông tư 11/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

BH: 21/02/2022

HL: 01/05/2022

 

5

 

Thông tư 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

BH: 04/03/2022

HL: 01/05/2022

 

6

 

Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH: 19/03/2022

HL: 05/05/2022

 

7

 

Thông tư 07/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

BH: 23/03/2022

HL: 08/05/2022

 

8

 

Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

BH: 30/03/2022

HL: 15/05/2022

 

9

 

Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo

BH: 30/03/2022

HL: 15/05/2022

 

10

 

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

BH: 30/03/2022

HL: 15/05/2022

 

11

 

Thông tư 22/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

BH: 30/03/2022

HL: 15/05/2022

 

12

 

Thông tư 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

BH: 02/04/2022

HL: 16/05/2022

 

13

 

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

BH: 05/04/2022

HL: 20/05/2022

 

14

 

Thông tư 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

BH: 06/04/2022

HL: 20/05/2022

 

15

 

Thông tư 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

BH: 04/04/2022

HL: 20/05/2022

 

16

 

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy...

BH: 06/04/2022

HL: 21/05/2022

 

17

 

Thông tư 02/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

BH: 31/03/2022

HL: 24/05/2022

 

18

 

Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

BH: 07/04/2022

HL: 25/05/2022

 

 
 
 
 
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 694.313
Truy cập hiện tại 16