Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 8/2023
Ngày cập nhật 01/08/2023
Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.
Tăng lệ phí sát hạch lái xe là một trong những chính sách có hiệu lực từ 01/8/2023 (Ảnh minh họa)
Tăng lệ phí sát hạch lái xe là một trong những chính sách có hiệu lực từ 01/8/2023 (Ảnh minh họa)
 
 

STT

LUẬT

Hiệu lực

1

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 21/2023/QH15

BH:22/06/2023

HL:15/08/2023

2

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 23/2023/QH15

BH:24/06/2023

HL:15/08/2023

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

1

 

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

BH:10/06/2023

HL:01/08/2023

2

 

Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

BH:24/06/2023

HL:08/08/2023

3

 

Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BH:29/06/2023

HL:14/08/2023

4

 

Nghị định 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

5

 

Nghị định 40/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

BH:27/06/2023

HL:15/08/2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

4

 

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

BH:05/06/2023

HL:08/08/2023

5

 

Quyết định 1335/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH:20/07/2023

HL:15/08/2023

 

 

THÔNG TƯ

 

1

 

Thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

BH:07/06/2023

HL:01/08/2023

2

 

Thông tư 39/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

BH:09/06/2023

HL:01/08/2023

3

 

Thông tư 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá

BH:11/05/2023

HL:01/08/2023

4

 

Thông tư 07/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

BH:24/05/2023

HL:01/08/2023

5

 

Thông tư 07/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

BH:31/05/2023

HL:01/08/2023

6

 

Thông tư 08/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ

BH:31/05/2023

HL:01/08/2023

7

 

Thông tư 37/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y

BH:13/06/2023

HL:01/08/2023

8

 

Thông tư 41/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

BH:12/06/2023

HL:01/08/2023

9

 

Thông tư 14/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

BH:14/06/2023

HL:01/08/2023

10

 

Thông tư 04/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

BH:16/06/2023

HL:01/08/2023

11

 

Thông tư 38/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

BH:08/06/2023

HL:01/08/2023

12

 

Thông tư 09/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

BH:03/06/2023

HL:01/08/2023

13

 

Thông tư 05/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

BH:22/06/2023

HL:06/08/2023

14

 

Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

BH:26/06/2023

HL:10/08/2023

15

 

Thông tư 11/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

BH:26/06/2023

HL:10/08/2023

16

 

Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

BH:26/06/2023

HL:11/08/2023

17

 

Thông tư 41/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

BH:28/06/2023

HL:12/08/2023

18

 

Thông tư 07/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH:30/06/2023

HL:14/08/2023

19

 

Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BH:29/06/2023

HL:14/08/2023

20

 

Thông tư 22/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

21

 

Thông tư 02/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

BH:29/06/2023

HL:15/08/2023

22

 

Thông tư 06/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

23

 

Thông tư 05/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

24

 

Thông tư 03/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

25

 

Thông tư 16/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

26

 

Thông tư 17/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BGTVT ngày 7/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư 51/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

27

 

Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước cung cấp

BH:29/06/2023

HL:15/08/2023

28

 

Thông tư 18/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

29

 

Thông tư 07/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

30

 

Thông tư 08/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

BH:30/06/2023

HL:15/08/2023

31

 

Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

BH:01/07/2023

HL:15/08/2023

32

 

Thông tư 14/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

BH:30/06/2023

HL:16/08/2023

33

 

Thông tư 12/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

BH:30/06/2023

HL:18/08/2023

34

 

Thông tư 15/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

BH:30/06/2023

HL:22/08/2023

35

 

Thông tư 45/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

BH:07/07/2023

HL:23/08/2023

36

 

Thông tư 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

BH:12/07/2023

HL:27/08/2023

37

 

Thông tư 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026

BH:17/07/2023

HL:31/08/2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

1

 

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

BH:24/06/2023

HL:01/08/2023

 

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.507.115
Truy cập hiện tại 770