Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/11/2023
Tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc
(CTTĐT_ - Sáng ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.
 
 

Tại buổi làm việc, báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Ban Thường vu Tỉnh ủy cho thấy, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thường xuyên được chú trọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Liên hiệp Hội, Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm việc thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy sự sáng tạo, ý tưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi những nội dung cơ bản của Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan, như: Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy (khoá XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện...

 

 

Thành viên Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc

Ngoài ra, công tác thông tin, phổ biến kiến thức luôn được Liên hiệp hội quan tâm tăng cường và nâng cao chất lượng. Liên hiệp Hội đã từng bước hoàn thiện hệ thống truyền thông số, xây dựng các clip và đăng tải các kênh truyền thông phổ biến có tính tiếp cận cao. Bên cạnh đó, công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được quan tâm; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên, trung tâm trực thuộc; các đơn vị, địa phương liên quan; chú trọng vận động và tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Báo cáo cũng nhận diện những khó khăn, hạn chế hiện nay, đó là việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền về Chỉ thị 42 và Kết luận 93 trong cán bộ, đảng viên có nơi chưa được thường xuyên, liên tục. Nội dung và phương thức hoạt động hoạt động của Liên hiệp Hội chưa có nhiều đổi mới. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức còn thụ động. Việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức có lúc chưa ngang tầm. Một số hội thành viên thiếu năng động, chủ động trong việc tạo thêm nguồn kinh phí và mở rộng phạm vi hoạt động…

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn coi trọng vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng tri thức đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò, làm tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trong các hoạt động, với những kết quả đạt được để phát huy tiềm năng của các hội. Quan trọng là phải hoàn thiện hành lang pháp lý, có quy chuẩn trong tổ chức hoạt động. Qua đó, có cơ chế tổ chức quản lý với các tổ chức thành viên của liên hiệp hội. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động tôn vinh đội ngũ trí thức. Đồng thời, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức hội. Quan tâm hợp tác quốc tế và xã hội hoá các hoạt động của liên hiệp hội.

 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, nhất là những chuyên gia đầu ngành trong việc nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội. Khẳng định vai trò của liên hiệp hội trong các hoạt động, tập hợp các thành viên để tạo một quy chuẩn trong quá trình hoạt động. Xây dựng mới các chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức khoa học  công nghệ của tỉnh phát triển, nhất là các chế độ ưu đãi đối với trí thức khoa học và công nghệ, chính sách khuyến khích tài năng trẻ, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, cần tạo cơ chế để tập hợp, huy động đội ngũ trí thức giỏi trong và ngoài tỉnh đóng góp thiết thực vào hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, dịch vụ khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức. Tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

 

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, ghi nhận và bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được thời gian qua và với những kết quả đó đạt được khẳng định vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đề nghị thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm phát triển, thu hút, đào tạo đội ngũ tri thức tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; đồng thời có cơ chế, chính sách tôn vinh trí thức, khích lệ và tạo động lực cho đội ngũ tri thức làm việc, cống hiến cho tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cũng đã trao đổi về những kiến nghị của tỉnh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật. Đồng thời khẳng định, phía Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế với những việc cụ thể, thiết thực, sẻ phát huy được vai trò tập hợp, huy động đội ngũ trí thức đóng góp thiết thực vào hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.610
Truy cập hiện tại 73