Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2023
Ngày cập nhật 01/03/2023
Tháng 3/2023, có thêm nhiều quy định mới được đưa vào áp dụng; trong đó, đáng chú ý là: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của một số ngành; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của một số ngành, lĩnh vực; quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh,...
 Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại sẽ được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật (ảnh minh họa)
Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại sẽ được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật (ảnh minh họa)
 
 

 

 

LUẬT

1

 

Luật Phòng, chống rửa tiền của Quốc hội, số 14/2022/QH15

BH:15/11/2022

HL:01/03/2023

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

2

 

Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

BH:01/02/2023

HL:20/03/2023

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

BH:08/02/2023

HL:01/03/2023

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 52/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

2

 

Thông tư 27/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

BH:31/12/2022

HL:01/03/2023

3

 

Thông tư 38/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin an ninh hàng hải

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

4

 

Thông tư 39/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

5

 

Thông tư 46/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

6

 

Thông tư 47/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật bến phà

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

7

 

Thông tư 40/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng hải

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

8

 

Thông tư 18/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

BH:28/12/2022

HL:01/03/2023

9

 

Thông tư 35/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BH:27/12/2022

HL:01/03/2023

10

 

Thông tư 41/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án hàng hải

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

11

 

Thông tư 45/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

12

 

Thông tư 42/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

13

 

Thông tư 43/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

14

 

Thông tư 36/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

BH:30/12/2022

BH:31/12/2022

HL:01/03/2023

15

 

Thông tư 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

 

16

 

Thông tư 44/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020/TT-BGTVT ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

17

 

Thông tư 49/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

18

 

Thông tư 50/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

19

 

Thông tư 37/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2020/TT-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

20

 

Thông tư 37/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

BH:23/12/2022

HL:01/03/2023

21

 

Thông tư 19/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

22

 

Thông tư 22/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

23

 

Thông tư 21/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

24

 

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

BH:30/11/2022

HL:01/03/2023

25

 

Thông tư 51/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông Vận tải

BH:30/12/2022

HL:01/03/2023

26

 

Thông tư 02/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

BH:13/01/2023

HL:03/03/2023

27

 

Thông tư 01/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

BH:16/01/2023

HL:03/03/2023

28

 

Thông tư 01/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

BH:16/01/2023

HL:10/03/2023

29

 

Thông tư 07/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BH:27/01/2023

HL:14/03/2023

30

 

Thông tư 20/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương

BH:30/12/2022

HL:15/03/2023

31

 

Thông tư 21/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"

BH:30/12/2022

HL:15/03/2023

32

 

Thông tư 10/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BQP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội

BH:30/01/2023

HL:16/03/2023

33

 

Thông tư 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

BH:01/02/2023

HL:17/03/2023

36

 

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

BH:06/02/2023

HL:18/03/2023

34

 

Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội

BH:19/01/2023

HL:19/03/2023

35

 

Thông tư 06/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứ

BH:31/01/2023

HL:20/03/2023

36

 

Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

BH:02/02/2023

HL:20/03/2023

37

 

Thông tư 08/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

BH:07/02/2023

HL:24/03/2023

38

 

Thông tư 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

BH:26/09/2022

HL:26/03/2023

39

 

Thông tư 10/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

BH:08/02/2023

HL:27/03/2023

40

 

Thông tư 11/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

BH:09/02/2023

HL:31/03/2023

 
 
 
 
 
Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.279.191
Truy cập hiện tại 80