Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 22 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân
Ngày cập nhật 25/11/2021

Ngày 05/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2838/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân (ban hành mới 06 TTHC; sửa đổi, bổ sung 10 TTHC; bãi bỏ 03 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; đối với TTHC cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở làm việc của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

TTHC mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân (06 TTHC) gồm có:

Thủ tục hành chính mới ban hành cấp tỉnh: 

1. Tên TTHC: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thời gian giải quyết: 03 ngày

Cơ quan thực hiện: Công an cấp tỉnh

2. Tên TTHC: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân

 

Thời gian giải quyết: 05 ngày

Cơ quan thực hiện: Công an cấp tỉnh

Thủ tục hành chính cấp huyện:

3. Tên TTHC: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

Thời gian giải quyết: 03 ngày

Cơ quan thực hiện: Công an cấp huyện

4. Tên TTHC: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân

Thời gian giải quyết: 05 ngày

Cơ quan thực hiện: Công an cấp huyện

Thủ tục hành chính cấp xã

5. Tên TTHC: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thời gian giải quyết: 03 ngày

Cơ quan thực hiện: Công an cấp xã

6. Tên TTHC: Thông báo số định danh cá nhân

Thời gian giải quyết: Chưa quy định

Cơ quan thực hiện: Công an cấp xã

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (10 TTHC) trong đó:

-Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đổi thẻ Căn cước công dân; Cấp lại thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

Thời gian giải quyết: 07 ngày

Cách thức và địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết  

-Thủ tục hành chính cấp huyện: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đổi thẻ Căn cước công dân; Cấp lại thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

Thời gian giải quyết: 07 ngày

Cách thức và địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (06 TTHC), trong đó:

-Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp Chứng minh nhân dân (9 số); Đổi Chứng minh nhân dân (9 số); Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

-Thủ tục hành chính cấp huyện: Cấp Chứng minh nhân dân (9 số); Đổi Chứng minh nhân dân (9 số); Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.581
Truy cập hiện tại 881