Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 12 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo
Ngày cập nhật 02/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3128/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo (gồm 12 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tên TTHC: Công nhận Khu vực biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị công nhận khu vực biển, được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP; Hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển; Sơ đồ khu vực biển đề nghị công nhận, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập theo Mẫu số 05, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. 

+Dự thảo Quyết định  có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

2. Tên TTHC: Giao khu vực biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị giao khu vực biển, được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Một trong các văn bản sau: quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có quy định); Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập theo Mẫu số 05, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

3. Tên TTHC: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển, được lập theo Mẫu số 02 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn; Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn).

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

4. Tên TTHC: Trả lại khu vực biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị trả lại khu vực biển, theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ/CP; Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển; Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phần khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển).

+Dự thảo Quyết định  có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

5. Tên TTHC: Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ/CP; Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; Văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận thể hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP).

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

6. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Dự án nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ; Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp) ; Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).

+Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

7. Tên TTHC: Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển, được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ; Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp ; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia hạn).

+Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

8. Tên TTHC: Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển, trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung được lập theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển; Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do có sự thay đổi quy mô nhận chìm; ranh giới, diện tích khu vực biển sử dụng để nhận chìm; cách thức nhận chìm; Văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân được phép nhận chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do thay đổi tên; Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có sự thay đổi về ranh giới, diện tích khu vực biển đề nghị sử dụng để nhận chìm được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).

+Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

9. Tên TTHC: Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm

-Danh mục hồ sơ: 

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển, được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia hạn).

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

10. Tên TTHC: Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm

-Danh mục hồ sơ:

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại được lập theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển)

+Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

11. Tên TTHC: Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử

-Danh mục hồ sơ:

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (Biểu mẫu trên giao diện của mạng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường: Tên, địa chỉ của tổ chức; họ và tên, nơi cư trú, địa chỉ, số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của cá nhân; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tổ chức, cá nhân; Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; Mục đích khai thác và sử dụng dữ liệu; Hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu, phương thức nhận kết quả)

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

12. Tên TTHC: Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

-Danh mục hồ sơ:

+Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường: Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu với các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của tổ chức; họ và tên, nơi cư trú, địa chỉ, số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của cá nhân; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tổ chức, cá nhân; Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; Mục đích khai thác và sử dụng dữ liệu; Hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu, phương thức nhận kết quả.

+Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.404
Truy cập hiện tại 851